Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady
čj. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“)

Společnost:

vitaherbals s.r.o.

IČ: 53069218

DIČ: 2121250032

IČ DPH: SK2121250032

se sídlem: Lietava 107, 01318, Lietava, Slovenská republika

zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č.j. 74732/L

kontaktní údaje: vitaherbals s.r.o., Lietava 107, 01318, Lietava, Slovenská republika

email: info@vitaherbals.cz

telefon +421 910 598 336

www.vitaherbals.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vitaherbals.sk (dále jen „internetový obchod").
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno poštou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
 2. Veškeré prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Zdravotní informace

 

Tvrzení uvedená na této stránce nejsou ověřena Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Výrobky, které naleznete zde, nejsou určeny pro diagnostiku, léčbu, vyléčení nebo prevenci jakékoli nemoci. Obsah na webové stránce Vitaherbals.cz má výlučně informativní charakter a neposkytuje lékařské poradenství, diagnózu ani léčbu. Pro všechny lékařské, zdravotní diagnózy nebo možnosti léčby byste měli konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem. Produkty na této stránce jsou určeny výhradně pro osobní použití a nejsou určeny k prodeji maloobchodníkům.

Tato stránka neposkytuje lékařské poradenství, diagnózy ani léčbu. Informace, služby a obsah této stránky, včetně odkazů na stránky odborníků v oblasti zdraví a výživy, slouží pouze pro informační účely. Informace dostupné na těchto stránkách, včetně informací od odborníků v oblasti zdraví a výživy zaměstnaných společností Vitaherbals.cz, by se neměly používat k diagnóze nebo léčbě zdravotních problémů nebo k získání lékařského předpisu.

Před stanovením jakékoli lékařské diagnózy, získáním zdravotní péče nebo rozhodováním o možnostech léčby se vždy poraďte se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem.

Informace a tvrzení týkající se výživových doplňků nejsou hodnoceny Státním ústavem pro kontrolu léčiv a nezamýšlejí nahrazovat diagnostiku, léčbu, léčbu nebo prevenci onemocnění. Před použitím výrobku důkladně prostudujte informace uvedené na obalu. Před zahájením užívání jakéhokoli léku, výživového doplňku, bylinného přípravku, homeopatického léku nebo léčby zdravotního problému se vždy poraďte se svým lékařem a pozorně si přečtěte pokyny výrobce uvedené na obalu. Pokud užíváte jiné léky nebo výživové doplňky, konzultujte to se svým zdravotnickým odborníkem.

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující realizuje objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Okamžitě po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Okamžitě po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací potřebných pro přístup do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VI.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102127781/2010 veden ve FIO bance.
  • bezhotovostně platební kartou,
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Zásilkovny nebo DPD kurýrovi.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Zboží je kupujícímu doručeno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo provozní prostory prodávajícího, a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu informace o právu odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od kupní smlouvy včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy (v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku) a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní
 • okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, je-li předmětem kupní smlouvy objednané zboží, které se dodává odděleně
 • okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • okamžikem převzetí prvního dodaného zboží, je-li předmětem kupní smlouvy zboží, které je dodáváno během vymezeného období.
 1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat jakékoli jednoznačné prohlášení vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy a to ve stanovené lhůtě dle odst. 2. 3 článku VI těchto obchodních podmínek.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, souhlasí-li s tím kupující a nevzniknou-li mu tím další náklady.
 5. Zvolil-li kupující jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu neotevřené, nepoškozené, neopotřebované, neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

 

VIII.

Práva z chybného plnění

 1. Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, je záruční doba na dodané zboží 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti oznámit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
 2. V případě reklamace doplňků výživy zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením výrobku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léku se doporučuje nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby se minimalizovaly náklady na obou stranách.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů , je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Za vadné se považuje hlavně zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží ke svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno v dohodnutém množství. Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Rovněž za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezplatném plnění, které poskytujeme nad rámec vaší objednávky.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 5. V případě zboží zakoupeného podnikatelem se takový smluvní vztah řídí zákonem 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem (tam, kde je to možné - není u léků). V takovém případě se záruka neposkytuje a kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení těchto VOP.

 

IX.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X.

Osobní údaje - GDPR

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemný souhlas, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, kromě emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, protože tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato oznámení se mohou týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoli jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude pro tento účel uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

 

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a doplňuje nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dohled nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku .

XII.

Kontrolní orgán

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát pre Žilinský kraj

Adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 

Tel: 041/763 21 30, 041/724 58 68

E-mail: za@soi.sk

www: http://www.soi.sk/

 

XIII.

Závěrečné ustanovení

 1. Veškeré dohody mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.08.2021